ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางพิจารณาคดี
จำนวนคดี = 0
ไม่มีข้อมูลตารางนัดพิจารณาคดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน
ข่าวประกวดราคา
ข่าวทุนการศึกาา/อบรม/สัมมนา
image
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี วางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมชาวไทยผู้รักชาติ ปราบปรามอริราชศัตรู กอบกู้เอกราชของชาติสยามรัฐสีมา และอาณาประชาราษฎ์มีความสุขตลอดสมัยของพระองค์เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์ ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันตากสินมหาราช”
ข่าวประชาสัมพันธ์ Slide4
image
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี วางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมชาวไทยผู้รักชาติ ปราบปรามอริราชศัตรู กอบกู้เอกราชของชาติสยามรัฐสีมา และอาณาประชาราษฎ์มีความสุขตลอดสมัยของพระองค์เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์ ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันตากสินมหาราช”
ข่าวเด่น Slide4
สื่อมัลติมีเดีย Slide4
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน