ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์